MENU:ICT > Výstupy


Práce s tabulkami na ZŠ

Tabulkový procesor - vyučovací hodiny + pracovní soubory

výuka a pracovní soubory pro Excel

Seznámení
Orientace, editace
Editace, rozměry buněk
Editace - myší
Formátování tabulky
Přizpůsobení vzhledu programu  
Formát čísla
Kopírování
Výpočty v tab. procesoru
Plnění oblasti
Řady
Uložení souboru
Hledání, nahrazení, transpozice  
Vzorce
Jednoduché funkce
Oprava funkce
Kopírování vzorců
Často používané funkce
Užitečné funkce
Chyby ve vzorcích
Absolutní a relativní odkaz
Vložení obrázku
Propojení listů
SP: Propojení listů atletika
Pojmenování oblasti
Příprava dokumentu k tisku   
Tisk dokumentu
Hypertextový odkaz, náhrada vzorce
 hodnotou, vložení symbolu, přepočet
SP: Elektronická ŽK
Propojení sešitů
SP: Výplaty zaměstnanců
Kreslení
Řazení seznamu
Vnoření funkce
Grafy
Formátování, oprava grafu
Filtr
Makra
Vyhodnocení závodů (2 h)
Náměty

Seznámení s tabulkovým procesorem

Náplň, pracovní soubory:

 • charakteristika tabulkového procesoru
 • hlavní části okna programu
 • orientace a pohyb v tabulce (využití Pole názvů k nastavení aktuální buňky)
 • užití řádku vzorců k editaci buňky
 • jednoduchá editace tabulky (zápis různých typů hodnot)
 • orientace a pohyb v tabulce (vyhledání a zápis hodnot ve vzdálených buňkách) - prac-seznameni.xls

Metodické poznámky:

Je vhodné zdůraznit účel tab. procesoru - vytváření tabulek a výpočty v tabulkách. Není to textový editor.
Žáci se zápisem různých údajů (čísla, slova, jména, data…) do buněk seznámí se způsobem editace.
Pole názvů rychle informuje o poloze kurzoru.
Pohyb po tabulce pomocí klávesnice je často výhodnější - skoky mezi hodně blízkými či hodně vzdálenými buňkami.
Důležité je pochopení, že dokument (sešit) je strukturovaný - rozdělený na vzájemně nezávislé listy (analogicky jako skutečný sešit složený z listů).

V pracovním souboru prac-seznameni.xls má žák najít i buňku psanou bílým písmem (poslední na řádku - klávesovou zkratkou). Méně zdatným žákům lze uznat poslední viditelnou buňku.

V pracovním souboru jsou jako poslední buňky s bílým textem. Šikovní žáci je najdou a uvedou správně, ostatní pokládají za poslední předchozí buňku s viditelným obsahem.
Správné výsledky jsou v souborech často uvedeny např. bílým písmem blízko oblasti zobrazené monitorem.


Orientace v tabulce, editace buňky

Náplň, pracovní soubory:

 • OPAKOVÁNÍ - orientace a pohyb v tabulce (vyhledání a zápis hodnot ve vzdálených buňkách) - prac-seznameni.xls
 • vyhledání buňky, ve které je umístěn obsah (zobrazený zdánlivě jinde)
 • editace buňky (režim rychlých úprav, režim editace) přímo v buňce, v editačním řádku prac-edituj.xls

Hodnocené opakování: edituj.xls (ouška až po "Doplň")

Metodické poznámky:

Při práci mohou žáci nahlížet do poznámek (není nutné znát např. klávesové zkratky zpaměti).

Méně zdatní žáci při posunu větší tabulky pouze myší "ztratí" aktivní buňku (tu by i otevřeli pro editaci).


Různé způsoby editace buňky (režim rychlých úprav, režim editace), rozměry sloupců, řádků

Náplň, pracovní soubory:


Hodnocené opakování: prizpusob.xls.

Metodické poznámky:

Méně zdatní žáci vystačí s úpravou rozměrů pomocí myši. Estetická úprava pomocí "Přizpůsobit" je mnohem efektnější. Dvojklik myší na rozhraní sloupců (řádků) je nejjednodušší způsob, jak optimalizovat rozměry.
Zdůrazníme klik přímo na hlavičku sloupce (řádku) - někteří žáci se totiž snaží jen označit oblast a váhají nad dialogem o posunu zbytku tabulky.
Odstranění (vložení) sloupce či řádku lze provést i přesunem zbytku tabulky. Na procvičení vyžadujeme ale nyní skutečné odstranění (vložení).
Pomůcka pro vkládání sloupců (řádků): označ sloupec (řádek), kam chceš vložit nový (ten označený se pak posune se zbytkem tabulky).
Šikovnějším žákům nabídneme označení více sloupců (řádků) pro současné vložení (odstranění).


Editace tabulky pomocí myši

Náplň, pracovní soubory:


Hodnocené opakování: edituj.xls (ouško Myš). +vložení, odstranění listu

Metodické poznámky:

Zopakujeme pojmy textový kurzor, kurzor (rám aktuální buňky) a ukazatel myši.
Zdůrazníme, že při označování oblasti nezáleží na cestě myši, ale jen na začátku (stisk tlačítka) a konci (uvolnění tlačítka) označování.
Mazání je nejrychlejší klávesou Del.


Formátování buňky a tabulky

Náplň, pracovní soubory:

 • vypnutí zobrazení mřížky
 • formátování buňky:
  • textu: font, velikost, řez
  • ikonami: ohraničení, výplň buňky, barva textu
  • Formát -> Buňky Ikona Formát buňky: písmo, ohraničení, vzorky (výplň)
  • kopírování formátu Ikona kopíruj formát, mazání formátu (Úpravy->Vymazat->Formát)
  • sloučení buněk
 • Procvičení formátování buňky prac-format-bunek.xls
 • Procvičení formátování tabulky prac-format-tabulky.xls

Hodnocené opakování: prac-format-bunek.xls, formatuj-tabulku.xls.

Metodické poznámky:

Kvůli lepší přehlednosti je často vhodné vypnout zobrazení mřížky.
Formátování má tabulku zpřehlednit a učinit zajímavou. Ale mnoho barev zase škodí.
Žáci mají snahu užívat jen pár známých postupů. Vhodnou volbou úkolů v pracovních souborech je přimějeme k užití nových (efektivnějších) postupů.


Přizpůsobení vzhledu tabulkového procesoru

Náplň, pracovní soubory:

 • Užití formátování tabulky v tabulkovém procesoru: ukazka-format-tabulky-uziti.xls.
 • Automatický formát tabulky
 • Zobrazení částí okna programu:
  • řady ikon (Nástroje–>Vlastní–>Možnosti)
  • panely (Zobrazit->Řádek vzorců, Panely nástrojů)
  • doplnění dalších ikon do horní lišty (resp. panelu nástrojů Rychlý přístup)
  • měřítko zvětšení tabulky (voličem, kolečkem myši)
 • Uvedení programu do standardního stavu.

Metodické poznámky:

Přizpůsobení vzhledu zrychlí často opakované úkony (formátování …) rychlejším zpřístupněním potřebných nástrojů
Přidáváním tlačítek lze narušit uspořádání ikon výukového počítače - cvičně proto se žáky přidáme již přítomné ikony a pak je smažeme.
Zdůrazníme, že ikonu odebereme přesunem mimo lištu.
Vyzdvihneme způsob přidání často používaných ikon (formát buňky, šířka sloupce, výška řádku, sloučení buněk …) na panel nástrojů Rychlý přístup.


Formát čísla

Náplň, pracovní soubory:

 • OPAKOVÁNÍ: zobrazení a skrytí panelů Standardní, Formát, Kreslení, Graf, Řádek vzorců, Stavový řádek, Konce stránek, Normálně, …
  Doplnění ikon do panelu, změna měřítka.
 • Formát čísla:
  • obecný
  • číslo (+ desetinná místa, oddělování 1000)
  • měna (Kč, €, $ + desetinná místa)
  • datum (+ význam jako pořadové číslo od 1.1.1900)
  • čas (+ význam jako číslo)
  • procenta
  • (zlomky)
  • text
 • Ukázka: ukazka-format-cisla.xls
 • Automatické rozeznání formátu po zápisu hodnoty (číslo, text, datum, čas, datum+čas, měna, procenta.
 • Vliv změny formátu na zobrazení hodnoty v buňce (datum či čas se změní na číslo)
 • přiřazení formátu: prac-format-cisel.xls

Hodnocené opakování: formatuj-cislo.xls

Metodické poznámky:

Nejdříve předvedeme užití jednotlivých formátů obsahu buňky.
Ukážeme, jak totéž číslo může být po změně formátu buňky interpretováno zcela odlišně (datum, čas, zlomek - převedeno na na číslo).


Kopírování v tabulkovém procesoru

Náplň, pracovní soubory:

 • kopírování buňky
 • kopírování pomocí Ctrl+C, Ctrl+V
 • kopírování pomocí Ctrl+myš
 • vložit jinak (hodnoty, formáty)
 • kopírování oblasti, listu: prac-kopiruj.xls
 • přejmenování listu

Hodnocené opakování: kopiruj.xls

Metodické poznámky:

Připomeneme, že klasickým kopírováním přeneseme kromě hodnoty i formát buňky.
Kopírováním ušetříme mnoho práce při tvorbě či formátování tabulky.
Kopírování Ctrl+myš např. efektivně urychlí editaci složité tabulky.
Volbu "Vložit jinak" předvedeme např. při vložení dat do již zformátované tabulky.
Hotovou tabulku graficky upravíme kopírováním formátu (vložit jinak či štětkou).


Výpočty v tabulkovém procesoru (tabulkový procesor jako kalkulačka)

Náplň, pracovní soubory:

 • Zápis vzorce (začíná "=", "+" nebo "-")
 • běžné výpočty: prac-vypocty.xls

Hodnocené opakování: vypocty.xls

Metodické poznámky:

Připomeneme, že v buňce je zobrazen přímo výsledek výpočtu, výraz samotný najdeme v editačním řádku.
Upozorníme na výhody:
- předchozí výpočty zůstanou ve svých buňkách
- přesnost na 9 desetinných míst
- číslo PI()
- grafická úprava výpočtu - lze prezentovat celý postup


Plnění oblasti

Náplň, pracovní soubory:

 • plnění řádku (sloupce) hodnotou:
  - pomocí menu
  - tažením myši
  - klávesovou zkratkou plneni-oblasti.xls
 • plnění vzorkem větším, než 1 buňka
 • využití plnění pro formátování oblasti

Hodnocené opakování: plneni-oblasti.xls

Metodické poznámky:

Zdůrazníme, že plnění vkládá do všech buněk stejnou hodnotu.
Plnění tažením myši někdy nelze použít (tvoří automatické řady).
Plnění s výhodou užijeme i ke zformátování oblasti.


Řady

Náplň, pracovní soubory:

 • vytvoření řady z prvních dvou buněk (svisle, vodorovně)
 • tvorba řad pomocí Úpravy->Vyplnit->Řady
 • řada lineární, geometrická, kalendářní
 • využití řad při tvorbě tabulek: prac-rady.xls

Hodnocené opakování: rady.xls

Metodické poznámky:

Zdůrazníme rozdíl mezi plněním (pomocí menu - stejnou hodnotou) a tvorbou řady (tažením myši - řady však tvoří jen z čísel a standardních řad).
Připomeneme, že tabulkový procesor při plnění tvoří automaticky řadu jen z některých hodnot (někdy plní konstantní hodnotou).
Vysvětlíme rozdíl mezi jednotlivými typy řad (lineární - přičítání téže hodnoty, geometrická - násobení stejnou hodnotou).


Uložení, otevření souboru

Náplň, pracovní soubory:

 • způsoby uložení: Ctrl+S, menu, ikona
 • uložení jako typ: XML soubor, www stránka, text s tabelátory (jen 1 list), sešit MS Excel 5.0/95, csv (jen 1 list), databáze, šablona
 • ukázka: soubor Excel-uloz-jako.xls uložený v různých typech souborů ve složce uloz-jako
 • typy souborů: csv, dbf, xls, xml, txt, htm

Hodnocené opakování: Vytvoř sešit alespoň se 3 listy, v každém nadpis = tvé příjmení. Obsah listů (vyplň řadami!):

List1: - násobky čísla 3 (do 90)
- geometrická řada od 1 s krokem 3 až do 95 miliard
List2: - sloupec dat (po 3 dnech) od 3.12.1999 do 25.2.2000
- sloupec pracovních dnů od 3.12.1999 do 12.1.2000
- sloupec dat (po 365 dnech) od 1.1.1900 (sloupec 29 dat)
List3: tabulka (doplň chybějící sloupce), vyplň řadami:
  Jan Novák
[tvé_příjmení]
       
datum den 8:00 9:00  …  17:00
1.1 pondělí 1 2  …  10
2.1 úterý 11 12  …  20
3.1 středa 21 22  …  30
 …   …   …   …   …   … 
27.1 sobota 261 262  …  270
28.1 neděle 271 272  …  280

Soubor ulož přímo na disk H:, vždy pod názvem [číslo_pracoviště] - ve tvaru 01, 02, … , 10, … jako typ:
- webová stránka
- text oddělený tabelátory (jen List3)
- csv 

Metodické poznámky:

K rychlému přístupu do žáky vytvořených souborů lze využít tuto stránku.
Přiblížíme využití jednotlivých typů souborů.


Hledání, nahrazení hodnot, transpozice tabulky

Náplň, pracovní soubory:


Hodnocené opakování: edituj.xls, prac-nahrad+transpon.xls

Metodické poznámky:

Ukážeme rozdíl mezi automatickým nahrazením všech hodnot a selektivním postupným nahrazováním hodnot tlačítkem "Nahraď ".
Připomeneme klávesové zkratky Ctrl+F a Ctrl+H.
Ukážeme případy, kdy se hodí transpozice – např. změna řádků tabulky na sloupce.


Vzorce, zásady pro jejich sestavování

Náplň, pracovní soubory:


Hodnocené opakování:

Metodické poznámky:

Zdůrazníme základní rys vzorce - znak "=", "+" nebo "–" na začátku.
Ač přímo v buňce je zobrazeno číslo, buňka sama obsahuje vzorec (viditelný v editačním řádku).
Na chybu v zápisu vzorce upozorní chybová hláška, bez "=" či s prvním znakem mezerou je vzorec obyčejným textem.


Jednoduché funkce

Náplň, pracovní soubory:


Hodnocené opakování:

Metodické poznámky:

Jako opravu chybné funkce zpočátku doporučíme smazat původní a vytvořit novou.
Je vhodné žáky naučit nejdříve ručnímu zápisu, aby i v budoucnu více sledovali obsah editačního řádku.


Oprava funkce

Náplň, pracovní soubory:


Hodnocené opakování:

Metodické poznámky:

Změnu označení oblasti (při opravě funkce) provedeme nejsnáze myší za roh oblasti.
Oprava funkce průvodcem bude probrána v dalších hodinách.


Domácí úkol: Vytvoř si představu o výdajích v běžném životě - dle informací rodičů si vyplň samost-vydaje-rodiny.xls

Metodické poznámky:

Pozor - někteří rodiče mají pocit, že tím sdělují tyto informace škole. Úspěchem je pak alespoň to, že si tabulku projdou s dítětem sami doma.


Kopírování vzorců

Náplň, pracovní soubory:


Hodnocené opakování:

Metodické poznámky:

Zatím není nutno zavádět pojem relativní odkaz.
Zdůrazníme, že vzorec je po zkopírování automaticky přepočítán - počítá s buňkami vzhledem k němu ve stejných pozicích.
Pozor na kopírování vzorce umístěného např. v B1 (s obsahem např. "=A1") do sloupce A => chyba.


Často používané funkce

Náplň, pracovní soubory:


Hodnocené opakování:

Metodické poznámky:

V Průvodci vložením funkce je zpočátku nejjednodušší zvolit kategorii "Vše", kde žáci najdou všechny funkce na jednom místě.
V okně Vybrat funkci pak volí stiskem počátečního písmene na klávesnici.
Při zápisu funkce průvodcem označujeme oblast myší přímo při zápisu vzorce do políčka argumentu funkce (neklikáme na ikonu pro výběr oblasti).


Užitečné funkce

Náplň, pracovní soubory:


Hodnocené opakování:

Metodické poznámky:

Je vhodné žákům předvést stručný výlet kategoriemi funkcí v „průvodci vložením funkce“.


Chyby ve vzorcích

Náplň, pracovní soubory:


Hodnocené opakování:

Metodické poznámky:

Ukážeme především základní typy chyb.
K odstranění nabídneme především opětnou tvorbu vlastního vzorce a Hledání závislostí.
Kontrolu vzorců lze provést i klávesou F2.


Absolutní a relativní odkaz

Náplň, pracovní soubory:


Hodnocené opakování: absolutni+relativni-odkaz.xls

Metodické poznámky:

Zdůrazníme, že absolutní a relativní odkaz se projeví pouze při kopírování vzorců.
Relativní odkaz: po zkopírování vzorec ukazuje na jinou, "vůči němu (relativně) stejně umístěnou buňku" (např. pravou sousední).
Absolutní odkaz: po zkopírování vzorec ukazuje stále na stejnou buňku (odevšad stejně -absolutně).
Šikovnějším žákům ukážeme možnost opakovaným stiskem F4 nechat absolutní pouze část odkazu na řádek či sloupec.


Vložení obrázku

Náplň, pracovní soubory:

 • vložení obrázku u internetu, z disku, klipart
 • nastavení vlastností obrázku (velikost, ohraničení, stín, otočení obrázku)
 • pořadí obrázků, zarovnání, rozmístění
 • ukázka ukazka-obrazek-vlozeni.xls
 • pozadí (v rozložení stránky) a vodoznak (pomocí obrázku v záhlaví)
 • vložení obrázků do prac-obrazek-vlozeni.xls

Hodnocené opakování: samostatná práce samost-obrazek-vloz.xls

Metodické poznámky:

Zmíníme autorská práva při kopírování cizího obrázku i vhodnost komprimace (hlavně fotografií).


Propojování listů - vytvoření propojení (myší, přímým zápisem, kopírováním)

Náplň, pracovní soubory:prac-propoj-listy-mena.xls, prac-propoj-listy-sportovci.xls


Hodnocené opakování: propoj-listy-body-trid.xls

Metodické poznámky:

Připomeneme, že po přejmenování ouška listu se automaticky upraví i vzorce - odkazy do daného listu.


Samostatná práce: Připrav celkový přehled výkonů atletů na 10 závodech

Náplň, pracovní soubory:samost-propoj-listy-zavody.xls

 • zopakování vzájemného propojení listů
 • připomenutí chování vzorců při kopírování (relativní × absolutní odkaz)
 • vysvětlení postupu práce

Hodnocené opakování: -

Metodické poznámky:

Při dostatečné znalosti problematiky žákům stačí vytvořit jediný vzorec, kterým z ostatních listů "vytáhnou" požadovaná data. Ostatní vzorce pak snadno dostanou kopírováním tohoto vzorce.
Ostatní požadovaná statistika pak prohlubuje zkušenost s užitím dříve poznaných funkcí (max, min, large, small).


Pojmenování buňky a oblasti, využití názvů oblastí při sestavování vzorců

Náplň, pracovní soubory:prac-pojmenovani-oblasti.xls

 • pojmenování oblasti pomocí Pole názvů
 • identifikace pojmenované oblasti pomocí pole názvů
 • použití názvu ve vzorci
 • přidávání, mazání jmen pomocí Vložit->Název

Hodnocené opakování: pojmenovani-oblasti.xls

Metodické poznámky:

Zdůrazníme výhodu, že na oblast takto jednoduše odkazujeme z libovolného listu.
Preferujeme jednodušší způsob manipulace se jmény oblastí pomocí Pole názvů.


Příprava dokumentu k tisku

Náplň, pracovní soubory: prac-tisk1.xls

 • nastavení tiskárny
 • náhled před tiskem (Ctrl+F2, ikonou), zobrazení konců stránek
 • úprava dokumentu před tiskem
 • tisk na daný počet stránek
 • formát stránky, nastavení okrajů, pořadí tisku stránek v listu

Hodnocené opakování:

Metodické poznámky:

Tiskovou přípravu žáci podceňují. Trváme alespoň na jednotném vzhledu stránek vytištěných z dokumentu. Šikovnější žáci zvládnou i vzhledové úpravy (vzájemné zarovnání prvků, centrování obsahu stránky, sladění barev …).
"Trénování" tisku doporučuji na virtuální tiskárně (např. PDF Creator), kde žák vidí výsledek své práce.


Tisk dokumentu

Náplň, pracovní soubory: prac-tisk2.xls

 • záhlaví a zápatí stránky
 • počet kopií, rozsah tisku: tisk výběru, aktivního listu, sešitu
 • tisk hlaviček sloupců (řádků) na všechny listy
 • "tisk" (uložení) do souboru PDF
 • *nastavení oblasti tisku

Hodnocené opakování:

Metodické poznámky:

Tato nastavení jsou určena spíše zkušenějším žákům. Běžný uživatel užije hlavně rozsah tisku, případně tisk do PDF


Hypertextový odkaz, náhrada vzorce hodnotou, vložení symbolu, přepočet

Náplň, pracovní soubory:


Hodnocené opakování:

Metodické poznámky:

Vkládání hypertextových odkazů příliš uživatelé nepoužívají, přitom ale vhodně použité odkazy dokážou citelně zrychlit práci s vícelistovým dokumentem.


SP Elektronická ŽK

Náplň, pracovní soubory:

 • 1. list - tvůj rozvrh hodin s předměty (v záhlaví časy hodin) - např. takto
  název předmětu = odkaz do listu předmětu
  *(horní buňka - předmět, dolní buňka - jméno zkoušejícího zobrazené z listu předmětu) - např. takto
 • 2. list a další - jednotlivé předměty - např. takto
  tlačítko (= textové pole s odkazem) k návratu na rozvrh
 • poslední list - vysvědčení, známky zobrazené z listu předmětu - např. takto

Metodické poznámky:

Úměrně úrovni žáků přizpůsobíme požadavky na počet propojených buněk, množství souvisejících úprav (další vzorce) a grafickou úpravu.


Propojení sešitů

Náplň, pracovní soubory:

 • tvorba propojení:
  - myší (při ruční tvorbě vzorce pomocí =…)
  - Vložit jinak -> Propojení
 • kopírování vzorců - odkazů na propojené buňky (po změně absolutního odkazu na relativní)
 • vytvoření propojení prac-propoj-sesity.xls (na soubory propoj1-modry.xls, propoj2-cerveny.xls, propoj3-zeleny.xls)
 • kopírování vzorců propojených do jiného sešitu
 • *tvorba propojení zápisem vzorce

Hodnocené opakování: propoj-zs-souhrn.xls

Metodické poznámky:

Zdůrazníme nutnost přístupu k souboru, na který propojujeme.
Začneme tvorbou vzorce přímým zápisem (= …) a klikem myši na cílovou buňku v jiném sešitě. Pak ukážeme variantu pomocí kopírování (Vložit jinak->Propojení). Propojení na nesouvislou oblast hodnot ukážeme pomocí pomocí kopírování odkazujících vzorců (po změně absolutního odkazu na relativní).
Vhodné je umístit propojené soubory do stejné složky.
Vzájemné propojení funguje i po přesunu souborů na jiné místo.


SP výplaty zaměstnanců

Vytvoř sešity "zaměstnanec1""zaměstnanec5". Každý sešit obsahuje:
- výpočet 12 výplat pracovníka (na jednotlivé měsíce)
- souhrn těchto výplat

Vytvoř sešit "zaměstnanci", sčítající všechny částky (propojením ze sešitů zaměstnanec1zaměstnanec5).

Postup:

 1. Ulož prázdný sešit pod názvem "zaměstnanec1"

 2. Vytvoř do listu (pojmenovaného "1") vyúčtování mzdy zaměstnance za 1 měsíc (viz obrázek dole).

 3. Zkopíruj tento list jako "2" až "12" - vyúčtování za celý rok (viz obrázek dole).

 4. Zkopíruj 1. list ještě jako list "souhrn". Do souhrnu pak pomocí vzorců sečti údaje ze všech 12 měsíců.

 5. Sešit "zaměstnanec1" ulož, pak ještě ulož jako "zaměstnanec2" až "zaměstnanec5"

 6. Vytvoř nový sešit "výplaty", v něm vytvoř seznam zaměstnanec1 zaměstnanec5.

 7. Ke každému jménu seznamu propojením (vzorcem) zobraz každému zaměstnanci:
  - celkový počet odpracovaných hodin
  - celkový počet odpracovaných dnů
  - celkovou hrubou mzdu
  - celkovou čistou mzdu
  - *ostatní celkové částky (odvody apod.)
  - *hrubé mzdy v jednotlivých měsících

 8. Spočti vzorcem celkový součet těchto údajů za všechny zaměstnance (viz obrázek dole).

 9. ** Do sešitu výplaty zapiš "sociální poj.", "zdravotní poj.", "daň" s údajem v %.
  Na tyto buňky se pak (propojením sešitů) odkazuj ze sešitů "zaměstnanec1" až "zaměstnanec5"

zaměstnanec1 - 1 měsíc zaměstnanec1 - souhrn výplat za rok
   
souhrn všech zaměstnanců

Metodické poznámky:

Při tvorbě propojení mezi sešity (např. na souhrn zaměstnance1) vytvoříme jen 1 vzorec, odstraníme z něj znaky "$" a kopírováním vzorce pak doplníme ostatní položky z odkazovaného listu. Takto vytvoříme 1 řádek v sešitu výplaty pro zaměstnance1.
Do takto vytvořeného řádku se vzorci doplníme zpět znaky "$", abychom jej zkopírovali zaměstnancům 2 až 5.
Řádek zaměstnance pak označíme a pomocí "Nahrazení řetězce" vyměníme ve vzorcích "zamestnanec1" za "zamestnanec2" (podobně i další).


Kreslení

Náplň, pracovní soubory:ukazka-kresleni.xls, prac-kresli.xls

 • základní tvary
 • textové pole
 • spojnice
 • formátování tvarů (P myšítkem, ikonami)
 • nastavení parametrů tvarů (zaoblení obdélníka, válec …)
 • transformace (překlopení, otočení)
 • úprava pořadí objektů (překrývání)
 • zarovnání, rozmístění (přidej do nabídky Rychlý přístup->Další příkazy ->Nástroje kreslení->Zarovnat, Rozmístit->OK)
 • skupina, úprava skupiny
 • *Bézierova křivka

Hodnocené opakování: kresli1.xls

Úkoly: do mapky ČR zakresli kolečkem krajská města a vytvoř popisky (textovým polem)
Vytvoř komiks (z kreseb, fotografií …)

Metodické poznámky:

Zdůrazníme výhodu pozdější úpravy tvaru objektu (rozdíl oproti bitmapové grafice).
Toto téma je žáky oblíbené - s výhodou jej lze proto užít např. před vánocemi.


Řazení seznamu

Náplň, pracovní soubory: prac-serad.xls

 • řazení 1 sloupce (ikonou)
 • řazení 2 sloupců podle 2. sloupce (označením nejdříve 2. sloupce, ikonou)
 • řazení 3 sloupců podle 2. sloupce (průvodcem)
 • řazení několika sloupců (opakované záznamy) podle více kritérií (průvodcem)

Hodnocené opakování: prac-serad.xls, serad.xls

Metodické poznámky:

Zdůrazníme nutnost zachování každého řádku jako celku beze změny i po seřazení seznamu.
Řazení podle více kritérií (např. podle bodů a jména) má smysl pouze u opakujících se hodnot v seznamu (více žáků se stejným počtem bodů).


Vnoření funkce

Náplň, pracovní soubory:

 • zápis vnořené funkce ručně, pomocí průvodce
 • ukázka na zaokrouhlení součtu
 • úkol prac-fce-vnoreni.xls

Hodnocené opakování:

Metodické poznámky:

Nejběžnějším použitím vnořené funkce je zaokrouhlení výpočtu s desetinným číslem (např. součet, generování čísla) či podmínka u výpočtu.
Vnoření funkce užíváme k úspoře prostoru zabraného výpočtem - bez vnoření lze jednotlivé kroky výpočtu postupně vkládat do sousedních buněk.


Grafy

Náplň, pracovní soubory:


Hodnocené opakování: grafy1.xls

Metodické poznámky:

Pečlivě vysvětlíme rozdíl mezi oblastí dat a popiskami os.
Zmíníme vhodnost použití jednotlivých typů grafů pro různé sady hodnot.


Formátování, oprava grafu

Náplň, pracovní soubory: prac-graf2-uprav.xls

 • úprava parametrů hotového grafu
 • změna odkazů na znázorňované oblasti

Hodnocené opakování: prac-graf3-format+uprav.xls

Metodické poznámky:

Intuitivní je způsob opravy odkazu na datovou oblast přímo klikem na graf této oblasti (graf "Řady 1" apod.).
Ukážeme, jak popisky, legendu apod. smazat a pak znovu vytvořit.


Filtr

Náplň, pracovní soubory: prac-filtr.xls


Hodnocené opakování: prac-filtr.xls

Metodické poznámky:

 • Téma vhodné spíše pro šikovnější žáky.
  Nastavení filtrů ve více sloupcích zároveň lze přirovnat k "detektivnímu pátrání".


Makra

Náplň, pracovní soubory:


Hodnocené opakování:

Metodické poznámky:

Téma vhodné spíše pro šikovnější žáky.
Jako oblast pro použití maker označíme opakované stereotypní úkony v tabulce a snadná uživatelská obsluha složitějších úkonů (např. řazení).


Vyhodnocení závodů

Náplň, pracovní soubory:

 • zdroje dat - kódy sportovců+výkony, kódy sportovců+jména
 • složení uvedených údajů do jedné tabulky
 • spoj jména+příjmení
 • grafické zpracování tabulek pro zápis sportovních výkonů
 • statistické zpracování výkonů (nejlepší, nejhorší, pořadí sportovců …)
 • znázornění výkonů pomocí grafů
 • řazení tabulek podle jmen, výkonů
 • filtry

Hodnocené opakování:

Metodické poznámky:

Téma je vhodné pro pokročilé uživatele, jako komplexnější závěrečná práce.

Vyhodnocení závodů - postup práce

 1. Založ nový soubor vyhodnoceni-zavodu-[tve_prijmeni].
 2. Ze souboru samost-vyhodnoceni-zavodu-data-beh zkopíruj data (do listu "běh").
 3. Ze souboru samost-vyhodnoceni-zavodu-data-hod zkopíruj data (do listu "hod").
 4. Ze souboru samost-vyhodnoceni-zavodu-data-stafeta zkopíruj data tak, abys ze sloupců udělal řádky - při vložení transponuj (do listu "štafeta") - řádek jmen, pak řádek časů
 5. Tabulky graficky uprav (viz obrázky).
 6. Běh na 100 m: ke každé disciplíně doplň sloupec pořadí a body.
  - pořadí - funkcí RANK (odkaz na oblast časů je absolutní, řazení vzestupně)
  - body - vzorcem: (čas MAX - čas závodníka)*100  (odkaz na čas MAX bude absolutní)
  - čas MAX = 11,40
  -*zvýrazni prvních 5 (podmíněným formátováním)
 7. Běh na 400 m:
  - pořadí - funkcí RANK (odkaz na oblast časů je absolutní, řazení vzestupně)
  - body - vzorcem: (čas MAX - čas závodníka)/0,00001157*10  (odkaz na čas MAX bude absolutní)
  - čas MAX = 01:10,2
  - k tomuto původnímu vzorci doplň ZAOKROUHLENÍ na jednotky - doplň buňku takto: =zaokrouhlit(původní_vzorec;0)
  -*zvýrazni prvních 5 (podmíněným formátováním)
 8. Běh na 3 km:
  - pořadí - funkcí RANK (odkaz na oblast časů je absolutní, řazení vzestupně)
  - body - vzorec: (čas MAX - čas závodníka)/0,00001157*3 (odkaz na čas MAX bude absolutní)
  - k tomuto původnímu vzorci doplň ZAOKROUHLENÍ na jednotky - doplň buňku takto: =zaokrouhlit(původní_vzorec;0)
  - čas MAX = 01:10,2
  -*zvýrazni prvních 5 (podmíněným formátováním)
 9. Pro tabulku v listu "běh" vytvoř automatické filtry
 10. Štafeta:
  - na řádku nech 4 členy jedné štafety, další 4 jména přesuň na další řádek (pod ně)
  - do 4 sloupců vedle pak přesuň jejich časy (z úseku 1 až 4)
  - další sloupec - SOUČET časů (celkový čas štafety)
  - doplň sloupec "pořadí" celkového času štafety mezi celkovými časy ostatních štafet (odkaz na oblast bude absolutní)
  - doplň 4 sloupce s pořadím času jednotlivce mezi všemi časy úseků (odkaz na oblast bude absolutní, řazení vzestupně)
  -* 1. až 5. místo zvýrazni (pomocí podmíněného formátování)
  Grafy:
  - sloupcový skládaný pro celkové časy štafet
  - sloupcový skupinový pro časy v jednotlivých úsecích
 11. Hod:
  - vypracuj dle instrukcí v sešitě s daty

Tematické práce

 1. katalog zboží-> faktury
 2. zpracování sady dat: vyhodnocení kvality připojení k internetu

Náměty 

 1. SP: více souborů s výsledky tříd (sport, sběr, body, známky) - spočti statistiku, vytvoř grafy
 2. databáze: Vyber stejná: příjmení, jména (svátek), datum narození,
 3. formát ouška listu, přesun, smazání, skrytí listu, přesun a kopie listu do nového souboru
 4. zamčení sešitu, ukotvení příček, komentář v buňce, skrytí řádku, sloupce
 5. makra - v Možnosti aplikace Excel ->Oblíbené ->povol "Zobrazit na pásu karet Vývojář"
 6. Podmíněné formátování samost-propoj-listy-planov-kalend-reseni.xls, matematické příklady pro prvňáčky (+generování náh. čísel pro výpočty)
 7. Formuláře
 8. Vlastní řady
 9. Hledání řešení
 10. Podrobněji o funkcích (logické funkce, podmíněný součet, podmíněné výpočty, vnořená podmínka, matematické funkce, statistické funkce, vyhledávací funkce, finanční funkce, vložení funkce s více argumenty, funkce s rozdílnými argumenty - DENTÝDNE).
 11. Styly, uživatelský formát zobrazení čísla (styl-ukázka, styl-převody).
 12. Šablony

Copyright © 2010 ZŠ Seifertova