MENU:ICT > VýstupyInteraktivní přípravy pro výuku různých předmětů na 1. stupni pro ActivStudio

název přípravy stručný obsah třída(y) předmět čas na realizaci (min.) N-nové učivo
V-vysvětlení
P-procvičení
metodické poznámky
ČJ1 První čtení písmenek seznámení s písmeny S, L, P, M 1. ČJ 20 N, P možno využít po stránkách (vždy s probíraným písmenem) či celé jako opakování
ČJ1 Čtení slabik čtení slabik s písmeny S, L, P, M 1. ČJ 20 P SLABIKÁŘ Fraus
ČJ1 Už umím číst rýmy, počet slabik, výběr ze slovní zásoby, čtení textu 1. ČJ 20 P lze vybrat pouze jednu stranu na doplnění učiva
ČJ1 Už jsem čtenář říkanky, básničky s doplňováním, křížovka 1. ČJ 40 P vhodné na závěr školního roku - znalost všech písmen z abecedy
ČJ1 Živá abeceda zatoulané slabiky, doplň větu, utvoř slova, spoj slova do vět 1. ČJ 45 P  
ČJ1 Českého jazyka se nebojím 1.díl slabiky - obrázky, počáteční písmena ve slovech 1. ČJ   P  
ČJ1 Českého jazyka se nebojím 2.díl hrátky se slovy - doplňování slov, oprava diakritických znamének 1. ČJ   P  
ČJ1-2 Českého jazyka se nebojím 3.díl čtení s porozuměním, přeházená slova ve větách, oprava chyb ve větách, doplňování vět 1. - 2. ČJ   P  
ČJ2 Slovní druhy slovní druhy 2. ČJ 25 P lze zařadit při probírání učiva o slovních druzích
ČJ2 Synonyma a antonyma opakování učiva - synonyma, antonyma, slova nadřazená, podřazená, souznačná, slova mající více významů 2. ČJ 20 P opakování učiva, zafixování učiva
ČJ2 Tvrdé a měkké souhlásky rozdělení souhlásek - tvrdé, měkké, doplňování i,y, slabiky 2. ČJ 25 P k opakování učiva
ČJ2-3 Hrajeme si češtinou abeceda, čtyřsměrka, skrývačka 2. - 3. ČJ   P  
ČJ2-3 Slova nadřazená, podřazená, souřadná, souznačná, protikladná rozlišování jednotlivých slov 2. - 3. ČJ, PRV   P  
ČJ2-3 Tvrdé a měkké slabiky procvičování tvrdých, měkkých slabik ve slovech 2. - 3. ČJ   P  
ČJ3 Opakování abeceda, uspořádání vět, slova protikladná, souznačná 3. ČJ 60 P  
CJ3 Spodoba párové souhlásky, dvojice slov, rozkazovací způsob sloves 3. ČJ 60 P  
ČJ3-4 Procvičování rod podstatných jmen, pády, jména vlastní a obecná, slovní druhy ohebné a neohebné, vyjmenovaná slova 3. - 4. ČJ 60 V, P  
ČJ3-4 Naši pohádkáři seznámení se s pohádkáři K. J. Erbenem a B. Němcovou 3. - 4. ČJ 45 P život a dílo našich nejznámějších pohádkářů, sestavení pohádky podle bodů osnovy
ČJ3-4 Pádové otázky vyvození pádových otázek, přiřazování slovních spojení k daným pádům, přiřazování pádových otázek k podstatným jménům 3. - 4. ČJ 60 V, P  
ČJ3-4 Slovní druhy ohebné a neohebné slovní druhy, procvičování slovních druhů 3. - 4. ČJ 60 V, P  
ČJ3-4 Slovní druhy - podstatná jména podstatná jména - názvy osob, zvířat, věcí, podstatná jména obecná, vlastní 3. - 4. ČJ 30 N, P  
ČJ3-5 Podstatná a přídavná jména seznámení s podstatnými jmény - třídění, poznávání přídavných jmen 3. - 5. ČJ 20 N V P jednotlivé stránky možno zařazovat do různých hodin dle potřeby, učivo možno zařazovat od 2. pololetí 3. ročníku
ČJ3-5 Číslovky učivo možno zařadit od 3. ročníku - poznávání číslovek 3. - 5. ČJ, VLA 20 N V P ve 3. a 4. ročníku vynechat stránky s učivem 5. ročníku - tvary číslovek dvě, obě a rozdělení číslovek do skupin
ČJ3-5 Příslovce seznámení s příslovci - poznávání, třídění 3. - 5. ČJ 25 N V P učivo možno zařadit od 2. pololetí 3. ročníku
ČJ3-5 Velká písmena psaní velkých písmen v názvech měst, jihlavských ulic, obcí v okolí Jihlavy 3. - 5. ČJ, VLA, PRV 20 N V P jednotlivé stránky možno zařazovat do různých hodin dle potřeby
ČJ3-5 Zájmena učivo možno zařadit od 3. ročníku - poznávání, vyhledávání zájmen, v 5. ročníku zařadit celou přípravu 3. - 5. ČJ 15 N V P stránku Náš Bertík možno využít k procvičení ostatních slovních druhů nebo pro samostatnou práci - např. vypsat podstatná jména a určit pád, číslo, rod a vzor
ČJ3-5 Vyjmenovaná slova po B řada vyjmenovaných slov, dvojice foneticky stejných slov 3. - 5. ČJ 30 N, P  
ČJ3-5 Vyjmenovaná slova po B seznámení s vyjmenovanými slovy po B 3. - 5. ČJ 45 N,V  
ČJ3-5 Vyjmenovaná slova po B procvičování vyjmenovaných slov po B 3. - 5. ČJ 45 P  
ČJ3-5 Vyjmenovaná slova po L seznámení s vyjmenovanými slovy po L 3. - 5. ČJ 45 N,V  
ČJ3-5 Vyjmenovaná slova po L vyjmenovaná a příbuzná slova, doplnění i-y, dvojice stejně a podobně znějících slov 3. - 5. ČJ 60 N, P  
ČJ3-5 Vyjmenovaná slova po L procvičování vyjmenovaných slov po L 3. - 5. ČJ 45 P  
ČJ3-5 Vyjmenovaná slova po M seznámení s vyjmenovanými slovy po M 3. - 5. ČJ 45 N,V  
ČJ3-5 Vyjmenovaná slova po M procvičování vyjmenovaných slov po M 3. - 5. ČJ 45 P  
ČJ3-5 Vyjmenovaná slova po P seznámení s vyjmenovanými slovy po P 3. - 5. ČJ 45 N,V  
ČJ3-5 Vyjmenovaná slova po P procvičování vyjmenovaných slov po P 3. - 5. ČJ 45 P  
ČJ3-5 Vyjmenovaná slova po S seznámení s vyjmenovanými slovy po S 3. - 5. ČJ 45 N,V  
ČJ3-5 Vyjmenovaná slova po S procvičování vyjmenovaných slov po S 3. - 5. ČJ 45 P  
ČJ3-5 Vyjmenovaná slova po V seznámení s vyjmenovanými slovy po V 3. - 5. ČJ 45 N,V  
ČJ3-5 Vyjmenovaná slova po V procvičování vyjmenovaných slov po V 3. - 5. ČJ 45 P  
ČJ4 Procvičování vyjmenovaných slov procvičování učiva o vyjmenovaných slovech, doplňování i/y, odůvodňování pravopisu 4. ČJ 30  
ČJ4 Opakování opakování slovních druhů, abeceda, vyjmenovaná slova, nadřazené a podřazené výrazy 4. ČJ 60 V, P možno využít i v 5. ročníku k opakování učiva
ČJ4 Stavba slova kořen, předpona, prípona, koncovka, slova příbuzná 4. ČJ 30 N, P  
ČJ4-5 Hádanky a přesmyčky učivo na rozvoj logického uvažování a přemýšlení 4. - 5. ČJ 25 P možno zařazovat do různých hodin dle potřeby - vhodné pro velmi rychlé děti při splnění např. úkolů v samostatné práci
ČJ4-5 Shoda podmětu s přísudkem, přímá řeč procvičování koncovek příčestí minulého při shodě podmětu s přísudkem, úvod k učivu o přímé řeči 4. - 5. ČJ 45 V, P  
ČJ4-5 Shoda podmětu s přísudkem podmět rodu ženského, středního, mužského 4. - 5. ČJ 45 N, V, P  
ČJ4-5 Skladební dvojice procvičování učiva - skladební dvojice, rozvitá věta 4. - 5. ČJ 45 P lze využít i v 5. ročníku
ČJ4-5 Skloňování podstatných jmen rodu mužského procvičování učiva a skloňování podstatných jmen rodu mužského 4. - 5. ČJ 45 P  
ČJ4-5 Skloňování podstatných jmen rodu středního p učiva a skloňování podstatných jmen rodu středního 4. - 5. ČJ 45 P  
ČJ4-5 Skloňování podstatných jmen rodu ženského procvičování učiva a skloňování podstatných jmen rodu ženského 4. - 5. ČJ 45 P  
ČJ4-5 Stavba věty a souvětí, druhy podmětu určování druhu podmětu, vzorce souvětí, rozlišování věty jednoduché a souvětí 4. - 5. ČJ 45 P část přípravy týkající se vzorců souvětí, rozlišování věty jednoduché a souvětí se může využít i ve 3. ročníku
ČJ5 Předpony: s, z, vz procvičení psaní předpon: s , z, vz 5. ČJ 20 V P přípravu učitel využije dle potřeby
ČJ5 Přídavná jména poznávání přídavných jmen, procvičování psaní i,y v koncovkách přídavných jmen tvrdých, měkkých i přivlastňovacích 5. ČJ 20 N V P rozdělit dle potřeby do více hodin, stránky možno zařazovat průběžně do opakování učiva v 5.ročníku
ČJ5 Příčestí minulé příčestí minulé - rod ženský 5. ČJ 45 N, V, P  
M1 První počítání počítání do šesti, sčítání 1. M 20 N, P pro učivo probírané v září, říjnu
M1 Počítání do 10 počítání do 10, slovní úloha, rozklady 1. M 20 P matematika Fraus
M1 Veselé počítání do 10 sčítání, odčítání do 10, porovnávání čísel, číselná osa 1. M 20 P zařadit po probrání učiva - numerace do deseti
M1 Počítání přes 10 počítání s rozkladem čísel 1. M 25 N,V zařadit ve druhém pololetí při probírání učiva - počítání s rozkladem čísel
M1 Počítání do 20 slovní úlohy, číselná řada, numerické počítání 1. M 20 P  
M1 Procvičování počítání do 20 procvičování numerických příkladů, slovních příkladů do dvaceti 1. M 60 P vhodné jako doplňující učivo.
M1 Slovní úlohy slovní úlohy - porozumění textu, vyřešení slovní úlohy 1. M 20 P řešit mohou jednotlivci nebo skupinky dětí
M2 Počítání do 20 - slovní úlohy čísla 0 až 20, autobus, slovní úlohy 2. M 25 P k opakování učiva (Fraus)
M2 Počítáme do 100 početní operace sčítání a odčítání do 100, slovní úlohy 2. M 25 P vhodné k probíranému učivu ve 2. pololetí, k upevnění znalostí počítání do 100
M2 Nakupujeme a počítáme počítání do 100 - hry s penězi 2 M   P  
M3 Počítáme s čísly pamětné sčítání a odčítání, porovnávání, slovní úlohy 3. M 60 V, P  
M3 Procvičování násobení, dělení, řetězy na sčítání, dělení se zbytkem 3. M 60 N, V  
M3 Procvičování zaokrouhlování na desítky, písemné sčítání a odčítání, násobení 3. M 60 V, P  
M3-4 Násobilka řetězy násobení, slovní úlohy, násobky čísel 3. - 4. M 60 P  
M3-4 Geometrie - jednotky délky seznámení s jednotkami délky, jak měřit vhodnými měřidly, zápis délky, převody jednotek 3. - 4. M, PRV 45 N, V přípravu možno rozdělit do více vyučovacích hodin
M4 Geometrie názvy geometrických obrazců, těles, čtverec, obdélník, trojúhelník 4. M 60 V, P  
M4 Sčítání a odčítání do 10.000 pamětné a písemné sčítání a odčítání, pyramidy, matematické řetězce, příklady se závorkami 4. M 60 N, P  
M4 Násobení a dělení do 10.000 pamětné a písemné násobení a dělení, matematické řetězce 4. M 60 N, P  
M4 Logika 1 logické uvažování - práce se závorkami 4. M 60 P  
M4 Logika 2 slovní úkoly zaměřené na logické uvažování 4. M 45 P možno využití pro rychlejší děti i v nižším ročníku
M4 Logika 3 logické úkoly - práce se sirkami, slovní úlohy 4. M 45 V, P  
M4-5 Logika 4 slovní úlohy - počítání s údaji o významných světových stavbách 4. - 5. M 45 P  
M4-5 Logika 5 úkoly zaměřené na logické uvažování, přesnost výsledků, vyhledávání chyb 4. - 5. M 45 P  
M4-5 Převody jednotek jednotky délky, času a hmotnosti - procvičování učiva 4. - 5. M, PRV 60 N, V, P  
M5 Geometrie - obdélník konstrukce obdélníku - rovnoběžky, kolmice, výpočet obvodu 5. M 45 N, V  
M5 Geometrie - osa úsečky postup při rýsování osy úsečky 5. M 30 N, V  
HV1-4 Hudební nástroje seznámení, rozdělení nástrojů do skupin 1. - 4. HV 30 N, V Reproduktory nutné
HV2-4 Bedřich Smetana život a dílo skladatele 2. - 4. HV 30 N, V Reproduktory nutné
HV2-4 Pracovní list č. 1, 2 nota, notová osnova, délka not, takt dvoučtvrťový, klavír 2. - 4. HV 30 N, V, reproduktory nutné, pracovní listy M. Vozar
HV2-4 Pracovní list č. 3, 4 nota c1 - g1, délka not, takt dvoučtvrťový, housle 2. - 4. HV 30 N, V, P reproduktory nutné, pracovní listy M. Vozar
HV2-4 Pracovní list č. 5, 6 nota c1 - g1, takt dvoučtvrťový, pomlka, saxofon 2. - 4. HV 30 N, V, P reproduktory nutné, pracovní listy M. Vozar
HV2-4 Pracovní list č. 7, 8 nota c1 - g1, takt tříčtvrťový, pomlka, trubka 2. - 4. HV 30 N, V, P reproduktory nutné, pracovní listy M. Vozar
HV2-4 Pracovní list č. 9, 10 délka not, hudební abeceda c1 - h1, pomlka, bicí nástroje 2. - 4. HV 30 N, V, P reproduktory nutné, pracovní listy M. Vozar
HV2-4 Pracovní list č. 11, 12 dynamická znaménka, takt čtyřčtvrťový, klarinet 2. - 4. HV 30 N, V, P reproduktory nutné, pracovní listy M. Vozar
HV2-4 Pracovní list č. 13, 14 nota g1 - c2, dynamická znaménka, délka not, kontrabas 2. - 4. HV 30 P reproduktory nutné, pracovní listy M. Vozar
HV2-4 Pracovní list č. 15, 16 nota c1 - c2, hudební pojmy - kvíz č.1 kytara 2. - 4. HV 30 P reproduktory nutné, pracovní listy M. Vozar
PŘÍ3-5 Společenstvo lesa 1. část listnaté a jehličnaté stromy, lesní plody 3. - 5. PŘÍ 45 N,P ve 2. a 3. třídě se žáci učí novou látku, ve 4. třídě své znalosti zopakují
PŘÍ3-5 Společenstvo lesa 2. část houby, živočichové, potravní řetězec 3. - 5. PŘÍ 45 N,P ve 2. a 3. třídě se žáci učí novou látku, ve 4. třídě své znalosti zopakují
PŘÍ4 Jaro   4. PŘÍ 45 N, P  
PŘÍ4 Okolí lidských obydlí listnaté a jehličnaté stromy, okolí lidských obydlí - rostliny i živočichové, kulturní a plané rostliny 4. PŘÍ 45 N, P  
PŘÍ4-5 Dopravní výchova 1. část pravidla chování na chodníku, na silnici, na přechodu, dopravní značky 4. - 5. PŘÍ 60 N, V, P možnost využití výuky na dopravním hřišti ve 4. ročníku
PŘÍ4_5 Dopravní výchova 2. část pravidla chování cyklisty, popis a vybavení jízdního kola, dopravní značky, křižovatky 4. - 5. PŘÍ 60 N, V, P možnost využití výuky na dopravním hřišti ve 4. ročníku
PŘÍ5 Zdravá výživa zdravý životní styl, potravinová pyramida, zdravá výživa, kvizové otázky 5. PRV, PŘÍ 45 P využití v rámci zdravého životního stylu
PRV1 Kalendářní rok dny, týdny, měsíce, rok, roční doby 1. PRV 20 P Prvouka Fraus
PRV1 Jaro jarní květiny, jarní měsíce, názvy ptáků   PRV   P  
PRV1 Poznáváme jarní květiny poznávání jarních květin, určování rozdílů mezi květinami, které se sobě podobají, zvířata, která rostliny opylují 1. PRV 60 N, V, P vhodné využít při probírání jarních květin a ročního období - jaro
PRV1-2 Roční období poznávání čtvero ročních období, zařazování měsíců k ročnímu období, stěhovaví ptáci, květiny, volný čas, test znalostí. 1. - 2. PRV 60 N, P vhodné využít jako doplňující učivo v hodinách prvouky.
PRV1-2 Roční období - podzim roční období, měsíce, ovoce, zelenina a činnosti na podzim 1. - 2. PRV   P  
PRV1-3 Naši ptáci poznávání ptáků, zařazování podle jejich druhu a života, poznávání jejich hlasu 1. - 3. PRV   P, V vhodné využít při procvičování ročních období
PRV2 Měsíce roční období, názvy měsíců, pranostiky 2. PRV 30 P lze zařadit kdykoliv během roku k opakování učiva roční období
PRV2 Naši ptáci ptáci přezimující a tažní, krmení ptáků v zimě, poznávání ptáků, poslech zpěvu 2. PRV, HV 20 P k opakování učiva a ke zpestření výuky
PRV2 Stromy poznávání stromů a jejich rozdělení na jehličnaté a listnaté 2. PRV 25 P k opakování učiva
PRV2-4 Život ve vodě - zvířata vodní živočichové pod i nad hladinou - hmyz, ryby, savci, ptáci 2. - 4. PRV   N, P  
PRV3 Neviditelný vzduch složení vzduchu, síla větru, využití větru, škodliviny 3. PRV 60 N, V  
PRV3-4 Měření délka, hmotnost, objem, dřívější měřidla 3. - 4. PRV, PŘÍ 60 N, P  
VLA4 Karel IV. opakování učiva o Karlu IV. 4. VLA 45 P  
VLA4 Nejstarší dějiny 1. část pravěk, Slované, Velkomoravská říše, Přemyslovská knížata 4. VLA 60 N, P  
VLA4 Nejstarší dějiny 2. část vláda Přemyslovských králů, Lucemburkové, Středověk, Husité 4. VLA 60 N, P  
VLA4 Opakování opakování učiva - dějepisná část 4. VLA 45 P  
VLA4 Velkomoravská říše opakování učiva o Velkomoravské říši 4. VLA 45 P  
VLA4-5 Česká republika seznámení s pojmy: poslanecká sněmovna, parlament, státní symboly, hymna ČR, státní svátky a památná místa v naší vlasti 4. - 5. VLA, ČJ 20 N, V, P jednotlivé stránky možno zařazovat do různých hodin dle potřeby - základní poznatky o naší vlasti prolínají učivo ČJ, VLA od 3. do 5. ročníku
VLA5 Povrch ČR opakování učiva - pohoří, vysočiny, nížiny v ČR 5. VLA 15 P přípravu učitel využije dle potřeby
VLA5 Jihovýchodní a východní Evropa seznámení s povrchem, turismem a kulturou států jihovýchodní a východní Evropy 5. VLA 45 N, P kvizy
VLA5 Jižní Evropa seznámení s povrchem, historií a hospodářstvím států jižní Evropy 5. VLA 45 N, V, P křížovka
VLA5 Morava seznámení s povrchem, historií, městy, hospodářstvím a přírodními úkazy na Moravě 5. VLA 45 N, V  
VLA5 Severní Čechy seznámení s vodstvem, povrchem a městy, průmyslem a turismem severních Čech 5. VLA 45 N MV - poškození životního prostředí
VLA5 Střední, východní a severní Čechy opakovací testy, křížovky a kvizy 5. VLA 30 P  
VLA5 Severní Evropa seznámení s povrchem, vodstvem, městy a jejich architekturou, průmyslem a přírodou států severní Evropy 5. VLA 45 N, P kvizy
VLA5 Střední Čechy seznámení s povrchem, památkami a městy středních Čech 5. VLA 45 N, V možno rozdělit do více vyučovacích hodin
VLA5 Střední Evropa seznámení s povrchem, městy, turismem a kulturou států střední Evropy 5. VLA 45 N  
VLA5 Východní Čechy seznámení s povrchem, vodstvem, městy a památkami východních Čech 5. VLA 45 N, V  
VLA5 Západní a jižní Čechy seznámení s povrchem, vodstvem, městy a turisticky zajímavými místy západních a jižních Čech 5. VLA 45 N, V  
VLA5 Západní Evropa seznámení s povrchem, vodstvem, městy a turismem jednotlivých států západní Evropy 5. VLA 45 N  

UPOZORNĚNÍ: V některých prohlížečích je nutné soubory s přípravami uložit přes nabídku Uložit odkaz jako...,                         popřípadě u uložených souborů změnit příponu souboru na flp

Copyright © 2010 ZŠ Seifertova