MENU:PROJEKT > Dílčí aktivityInovace školního vzdělávacího programu a využívání moderních vyučovacích metod


Tato klíčová aktivita je realizována v pěti dílčích aktivitách, je zaměřena na žáky 1. – 9. ročníku a realizační tým tvoří 15 učitelů 1. a 2. stupně.

Realizační tým dílčí aktivity Inovace matematiky a fyziky v ŠVP si dal za úkol rozvíjet prostorovou představivost žáků a logické myšlení formou her (Blokus a Da Vinci Code), soutěží (piškvorky, fotosoutěž - souměrné útvary) či projektů (modelování těles, práce s programem Cabri II Plus), zvýšit u žáků finanční gramotnost (produkty bankovních ústavů, využití procent pro založení dětského konta) a seznámit je se zajímavostmi fyziky formou popularizačních přednášek. Žáci 6. – 9. ročníku soutěžili v piškvorkách, hráli hry, stavěli z kostek a prováděli různé výpočty a konstrukce, fotili osově a středově souměrné útvary, vyhledávali a zpracovávali informace z oblasti bankovních ústavů či tvořili v programu Cabri II Plus, kdy se snažili pochopit princip dynamické geometrie.

V rámci dílčí aktivity Historické památky Jihlavy pracovali žáci 7. a 8. ročníku na projektu Historické památky Jihlavy. Poznávali Jihlavu prostřednictvím historie, výtvarného umění a literatury. V historické části se seznamovali s minulostí Jihlavy, s jejími památkami a zajímavostmi, učili se orientovat v centru města. Absolvovali několik exkurzí a odborných přednášek, např. v Muzeu Vysočiny, v Informačním turistickém centru, v jihlavském archívu, na radnici, v kostele sv. Jakuba či v jihlavském podzemí. V literární části četli a poslouchali pověsti regionu, vyhledávali o nich a jejich autorech informace, seznamovali se s tématy pověstí, charakterizovali postavy příběhů, domýšleli začátek a konec pověsti. Dále vytvořili podle krátké pověsti scénář a podle něj připravili dramatizaci. Po absolvování semináře tvůrčího psaní se sami pustili do vymýšlení vlastních textů, které se vztahovaly k jihlavským památkám. Napsali podle vlastní fantazie řadu příběhů. Ve výtvarné části se prostřednictvím pracovních listů seznamovali s architektonickými prvky jednotlivých jihlavských staveb. Pracovali všemi dostupnými výtvarnými technikami a na základě toho vznikla celá řada zajímavých kreseb, maleb, koláží, fotografií, keramických reliéfů a grafických prací – linorytů, tisků z koláže, voskových rezerv a map, na kterých zobrazili jihlavské památky. Dále se zabývali ilustrací a vytvořili několik doprovodných kreseb k vlastním textům. Nejzdařilejší a nejzajímavější materiály byly vybrány k tisku, a tak vznikla publikace Jihlavské památky očima dětí.

Cílem dílčí aktivity Rozvoj čtenářské gramotnosti bylo zlepšení čtenářské gramotnosti, podporovat další rozvoj čtenářských dovedností u dětí a zvýšení jejich zájmu o literaturu. Jednalo se o žáky prvních a druhých tříd. Práce byla rozdělena do několika dílčích aktivit: hodiny literárního kroužku, předčítání zajímavými osobnostmi, předčítání dětem v MŠ Dvořákova Jihlava, recitační soutěže, besedy s ilustrátory a spisovateli, návštěvy divadelních představení, spolupráce s Městskou knihovnou Jihlava. Besedami se spisovateli a ilustrátorem se děti inspirovaly k napsání vlastní knihy s názvem „Literární tvorba a ilustrace žáků druhých tříd“. Během dvou let se sledoval rozvoj čtenářských dovedností žáků v jednotlivých oblastech a porovnávaly se výsledky. Využívaly se tyto ukazatele: úroveň čtenářské dovednosti, porozumění textu – stručné vypravování, vyhledávání informací, předvídání, co se stane v další části textu, grafické znázornění, třídění informací podle daných kritérií. V prvním ročníku proběhla dvě srovnání, ve druhém tři podle čtyř hodnotících ukazatelů (zvládá výborně, zvládá, zvládá s pomocí a nezvládá). Údaje byly zaznamenány srovnávací tabulky.

Dílčí aktivita Relaxační prvky ve výuce byla určena pro žáky 3. - 5. tříd a skládá se ze čtyř oblastí – cvičení s overbally (seminář s lektorkou, zařazování cvičení s měkkými míči do výuky jako relaxační chvilky ve třídě a do hodin tělesné výchovy s doprovodem hudby), jóga pro děti (seminář s lektorkou, relaxační cviky a jógové sestavy s relaxační hudbou a jejich zařazování do výuky jako TV chvilky ve třídě a do hodin TV), soubor kompenzačních cvičení pro zvyšování kvality pohybového rozsahu a posilování svalstva pohybového aparátu dětí a zdravá strava a zdravý životní styl (besedy s odborníky ze Státního ústavu v Jihlavě a s Policií ČR, dotazníky, sestavení jídelníčku a kalendáře zdravé výživy, příprava pokrmu). Současně byl proveden screening fyzických dovedností na začátku a na konci roku a porovnány výsledky.

V rámci dílčí aktivity Vzdělávání učitelů pro práci s programem Cabri II Plus absolvovali učitelé matematiky a fyziky kurz, kde se seznámili s nástroji a možnostmi programu Cabri II Plus, který je založen na pochopení principu dynamické geometrie. Dále se připravovali na možnost využití programu Cabri II Plus v hodinách matematiky. Dále učitelé matematiky vytvářeli interaktivní přípravy.


Rozvoj jazykových kompetencí v anglickém jazyce


Také druhá klíčová aktivita měla několik dílčích aktivit. Cílem byla tvorba nového časopisu Cestománie, tvorba metodických materiálů k výuce, ověřování nové učebnice v praxi či vytvoření bodového systému hodnocení žáků. Žáci si mimo jiné vyzkoušeli roli průvodců cestovní kanceláře a ověřili své jazykové znalosti při tvorbě a překladu materiálů o jihlavských památkách. Dále ověřovali a hodnotili novou učebnici Fairyland. Metodické materiály a manuály tvořilo celkem osm vyučujících anglického jazyka. Společným výstupem pak bylo například portfolio každého žáka, časopis Cestománie – magazín zajímavostí a průvodce turistů po jihlavských památkách s překladem do anglického jazyka, bodový systém hodnocení v angličině, sborník materiálů a přes sedmdesát vyučovacích hodin v interaktivní podobě na CD.

Metodické materiály pro výuku Aj

Tyto materiály vytvořené pro výuku AJ v 1. třídách (barevné, kopírovatelné, laminovatelné) obsahují vzorové pracovní listy s metodickými pokyny, flashové karty, karty na bingo, pexeso, deskové hry zpracované v 11. tématických okruzích a doplněné souborem her, písní a říkadel k jednotlivým tématům. Tyto velmi kvalitně zpracované materiály je možné využít učiteli pro tvorbu vlastních příprav výuky AJ v 1. i popř. 2. ročníku nebo je možné jich využít v rámci opakování či zpestření výuky.

Ověření nové učebnice „Fairyland”

Učebnice Fairyland 1 – nakladatelství Express Publishing, seznamovala žáky 2. třídy s Aj prostřednictvím kouzelného světa lesních skřítků a vil. Žáci si tak hravou formou v tomto pohádkovém světě osvojovali nová slovíčka k jednotlivým tématickým celkům, ke kterým byl v rámci ověření této nové učebnice, vypracován jednoduchý obrázkový slovníček (Picture Dictionary) a prezentace v programu Powerpoint, sloužící především k upevnění uvedené slovní zásoby. Vše je možné doplňkově využít v rámci výuky Aj nejen s touto učebnicí, ale i s mnoha jinými, protože tato základní slovní zásoba obsažená jak v obrázkovém slovníčku, tak v jednotlivých prezentacích obsahuje základní pojmy k tématům: moje škola, můj domov, moje hračky, moje tělo, moje jídlo, moje zvířata a smysly, která jsou základní obsahem většiny učebnic Aj pro mladší žáky. Dále v rámci osvojení jednoduchých písní a říkadel byly tyto písně a říkadla k jednotlivým tématům zpracovány jednostránkově v programu Aktiv studio formou pracovního listu a je jich možné využít pro školní účely. V neposlední řadě měli žáci možnost zpracovat jednotlivá témata v elektronické podobě a prezentovat je tak svým spolužákům. Tuto učebnici včetně softwaru na interaktivní tabuli lze zakoupit např. na www.infoa.cz.

Příprava hodin anglického jazyka v interaktivní podobě

Bylo vytvořeno a ověřeno 72 příprav v programu Aktiv studio. Některé tyto přípravy byly vytvořeny k jednotlivým učebnicím Aj na naší škole, a to: Welcome Starter A, B pro 1. a 2. třídy a jiné se staly doplňujícím interaktivním materiálem k učebnicím pro 5. a 6. třídy, a to: Click on Starter a Click on 1. Vytvořené přípravy bude tak možné využít i nadále ke zkvalitnění výuky Aj i jako vhodný doplňující materiál k opakování v rámci výuky v jiných třídách.

Bodové hodnocení žáků jako prostředek motivace

V rámci výuky Aj byl v šestých třídách k příslušné učebnici AJ zpracován bodový systém hodnocení, a to v barevných tabulkách, ve 2 variantách, včetně instruktážního videa. Tento systém nahradil běžnou klasifikaci alternativním způsobem hodnocení. Cílem této metody bylo žáky více přirozeně motivovat k práci a odbourat tak hledání chyb a nedostatků. Metoda je poměrně objektivní, žákům srozumitelná a vedla žáky k větší aktivitě, snaživosti a odpovědnosti za své výsledky. Tento způsob hodnocení je možné s určitými obměnami využít i v jiných předmětech při zachování podstaty systému. Celý systém byl navíc doplněn o ukázky minitestů, které je možné využít v rámci běžné výuky Aj.

Tvorba časopisu „Cestománie” v anglickém jazyce

V rámci aktivity Cestománie žáci 8. a 9.tříd navštívili a zdokumentovali řadu zajímavých míst a pamětihodností v Jihlavě a jejím bezprostředním okolí a vytvořili tak zajímavou publikaci v Aj s názvem „Let´s visit Jihlava“ o zajímavostech souvisejících s Jihlavou. V rámci svých exkurzí do terénu žáci sbírali informace, které dále třídili a zpracovávali. Vyzkoušeli si tak práci redaktorů i překladatelů, protože své reportáže překládali do AJ. Žáci se v rámci této aktivity nejen zdokonalili v anglickém jazyce, ale i v týmové spolupráci, nezbytné pro vznik takového produktu.


Rozvoj informační a komunikační gramotnosti ve škole


S úmyslem zkvalitnit výuku počítačových předmětů i interaktivní výuku jsme v rámci jedné dílčí aktivity vytvořili soubor 240 nových elektronických materiálů pro výuku v předmětu Práce s počítačem. Každý materiál obsahuje přípravu vyučovací hodiny, pracovní soubory pro žáky, metodické poznámky pro učitele a případně i vzorové řešení úkolu. Pro 1. až 4. ročník jsou přípravy spíše všeobecné, pro vyšší ročníky jsou zaměřeny na elektronické publikování, grafiku a práci s tabulkami. Před dokončením prošly přípravy i ověřením ve výuce, z vybraných prací dětí tvoříme jejich žákovská portfolia.

Druhou dílčí aktivitou jsme podpořili rozvoj výuky na interaktivní tabuli vytvořením sady cvičení pro 1. až 5. ročník. Zúčastnění učitelé nejdříve absolvovali školení k tvorbě v Activ Studiu a pak tvořili interaktivní cvičení pro většinu předmětů. Vytvořená cvičení opět ověřili při výuce. Všechny přípravy výuky ICT i interaktivní cvičení z uvedených aktivit budou v naší škole využívány při výuce a po stažení z webu projektu je mohou využívat i ostatní školy.

Posun interní i externí komunikace školy řešila dílčí aktivita, jejímž úkolem bylo vybrat, upravit, rozběhnout a vyladit redakční systém pro web školy. Zvolený systém Drupal je dostatečně bezpečný, obsahuje potřebné funkce a učitelé v něm jednoduše publikují.

S podobným záměrem, avšak na úrovni žáků, jsme v poslední dílčí aktivitě rozběhli jednodušší redakční systém pro žákovské školní zpravodajství. Skupina žáků pravidelným zveřejňováním svých článků přináší ostatním pohled na dění ve škole dětskýma očima.


Správná volba povolání jako nezbytný předpoklad pro uplatnění na trhu práce ("Škola je trénink pro život")


Toto klíčová aktivita si klade za cíl připravit žáky na výběr profese, kterou se budou v budoucnu živit, potažmo na výběr střední školy, který následuje ještě během povinné školní docházky. Celou aktivitu jsme rozdělili do několika oblastí:

Profesní testování žáků

Díky projektu jsme mohli zakoupit vstupní hesla na portál www.proskoly.cz, který obsahuje kromě jiného i unikátní test Volby povolání, který je určen žákům základních škol starším 13 let, kteří stojí před rozhodováním o své další studijní a profesní dráze. Test zohledňuje jak schopnosti a vlohy žáka, tak jeho zájmy a představy o budoucím uplatnění.

Tento test je unikátní v tom, že přináší různé směry pohledu na testovanou osobu. Jedinečnost testu spočívá dále v možnosti paralelního testu pro rodiče, učitele a přátele, jehož výsledek umožní žákovi získat další informace o sobě a uvědomit si, jak ho vnímá jeho okolí.

Po absolvování testu vydáváme žákům certifikáty se souhrnem výsledků a doporučených povolání.

Škola je moje práce

Je projektový den, kdy na jeden jediný den rušíme žákům rozvrh a místo do školy tak přichází do „práce“. Místo šesti vyučovacích hodin, kdy každá hodina trvá 45minut a následuje přestávka, si vyzkouší jaké to je, trávit v zaměstnání celých 8 hodin s pouhou půlhodinou na jídlo a oddech. Pro mnohé je tento den první pracovní zkušeností. Projektový den by měl žáky motivovat k pokračování ve studiu a vzdělávání se na dalších stupních škol.

Schůzka s rodiči vycházejících žáků

Schůzka je vlastně velkým „rodičákem“. Scházejí se na ní všichni rodiče vycházejících žáků. Během schůzky dostanou rozsáhlé informace od výchovného poradce, který vysvětlí způsob podávání přihlášek na jednotlivé typy škol a upozorní rodiče na možná úskalí při výběru SŠ. Na schůzku zveme i pracovníky z Informačního a poradenského střediska při Úřadu práce v Jihlavě, od kterých rodiče dostanou aktuální informace o stavu trhu práce.

Soubor pracovních listů

Je ušit na míru naší škole i využívaným učebnám. Jedná se o soubor aktivit, kdy žáci detailně zkoumají jednotlivé profese (Práce mých rodičů), učí se najít svoje přednosti a kvality (To jsem já), učí se vystupovat na veřejnosti (Moje střední škola) a organizovat práci na vlastním projektu (Co jsme dokázali). V hojné míře při těchto aktivitách využíváme internet pro získávání informací, interaktivní tabuli, audio zařízení s mikrofonem a video zařízení pro záznam jednotlivých vystoupení.

Exkurze

Dlouho opomíjená aktivita se vrací na základní školy. Jak jinak poznat opravdové pracovní prostředí, než jeho návštěvou? Díky všem, kteří nám umožnili navštívit provozy firem a podniků, případně se dostat na méně obvyklá místa.


Praktickými činnostmi v environmentální oblasti směřujeme k udržitelnému rozvoji


Tato klíčová aktivita je realizována v pěti dílčích aktivitách:

  • Krajina a životní prostředí Jihlavska – (pro žáky 3.-5. ročníku)
  • Mapování květeny v okolí Jihlavy – (pro žáky 6.-7. ročníku)
  • Recyklohrátky – (pro žáky 7. ročníku)
  • Ekologické zemědělství v kraji Vysočina – (pro žáky 8. ročníku)
  • Energie pro budoucnost – (pro žáky 9. ročníku)

Jak už napovídá samotný název, naším cílem bylo v rámci této klíčové aktivity vést žáky praktickými činnostmi ke způsobu chování a myšlení, které bude podporovat udržitelný rozvoj naší společnosti. V moderní společnosti by enviromentální výchova měla být součástí života člověka od nejútlejšího věku a prostupovat všemi věkovými kategoriemi. Proto jsme jednotlivé dílčí aktivity volili tak, aby pokrývaly cílovou skupinu žáků od třetího až do devátého ročníku.

Děti při nich nenásilnou a zajímavou formou poznávaly přírodní prostředí a krajinu ve které žijí, mapovaly rostliny a živočichy ve vybraných lokalitách Jihlavského regionu a poznaly, jak člověk krajinu kolem sebe přetváří.

Při své badatelské činnosti se učily pracovat s mapou, s botanickým klíčem, s digitálním fotoaparátem, vyhledávat informace v encyklopediích, na internetu, třídit je a zpracovávat. Naučily se také zhotovit si herbář rostlin a fotoalbum živočichů a využívat tyto pomůcky pro vlastní vzdělávání.

Prakticky se seznámily s různými materiály, které nás v běžném životě obklopují (karton, novinový papír, plasty), s možnostmi jejich využití, recyklace či likvidace.

V rámci kraje Vysočina zmapovaly oblasti ekologického zemědělství, biofarmy a nabídku jimi nabízených bioproduktů. Podařilo se nám zrealizovat školní biojarmark zaměřený právě na produkty ekologického zemědělství a zdravý životní styl.

Žáci dále pochopili význam obnovitelných zdrojů energie pro budoucí generace, seznámili se s možnostmi získávání energie v České republice a s provozem jednotlivých typů elektráren. Pochopili, že všechny využívané způsoby výroby elektrické energie mají své výhody a nevýhody. V diskusní debatě na téma „Obnovitelné a vyčerpatelné zdroje energie, možnosti výroby elektrické energie v ČR“ zúročili nabyté vědomosti a vyzkoušeli si, že v demokratické společnosti není vždy jednoduché prosadit svůj názor mezi zástupci jiných zájmových skupin. Konečně díky upravenému rotopedu jsme žákům zprostředkovali zážitek výroby elektrického proudu pouze prací vlastních svalů.

Copyright © 2010 ZŠ Seifertova